Termeni și condiții contractuale

A. Contract de publicitate
B. Termeni şi condiţii - www.medguru.ro

A. CONTRACT DE PUBLICITATE - Online

Art.1 . Prezentele condiţii generale pentru serviciile de publicitate prestate de FCR Media On Line, denumita in continuare FCR, fac parte integrantă din contractul de prestări servicii de publicitate - comandă de publicitate, denumit în continuare contract.

Art.2 .OBIECTUL CONTRACTULUI

FCR MEDIA ON LINE prin www.medguru.ro publică pentru client unul sau mai multe anunţuri conţinut online, produse de tip, bannere online sau achiziţionează opţiuni pentru anunţurile conţinut online, pe site-urile FCR Media On Line şi/sau pe alte domenii şi/sau subdomenii deţinute de FCR, în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenţa şi activitatea clientului. Conţinutul şi caracteristicile anunţurilor conţinut online, bannerelor şi/sau opţiunilor sunt detaliate în contract, Anexa 1- Condiţii Generale Contractuale, Anexa 2 - Descrierea anunţului, Anexa 3 - Imagini - grafică, care fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

3.1. În cazul anunţurilor online:

Să afişeze pe site-urile FCR, anunţurile conţinut, produsele şi bannerele solicitate de client, în forma grafică şi cu specificaţiile/opţiunile stabilite de comun acord cu reprezentantul acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea cumulativ de către client a condiţiilor prevăzute la art. 4.1
Să păstreze active anunţurile conţinut, produsele, bannerele şi opţiunile în forma şi pentru perioada stabilite în prezentul contract.
Să opereze modificările ulterioare publicării în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării actului adiţional ce specifică modificările ce vor fi operate.

Art.4. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI:

4.1.

Să semneze/accepte contractul/nota de comandă si anexele aplicabile tipului de produs achiziţionat pe baza termenilor agreaţi în cadrul procesului de vânzare între client şi reprezentanţii FCR.
Să plătească preţul specificat în contract/nota de comandă conform eşalonării şi termenelor convenite.
4.2. Să nu revendice drepturile de autor asupra graficii realizate de FCR sau a datelor de geocodare; site-urile FCR şi produsele online prezente pe aceste site-uri sunt proprietatea FCR, şi vor rămâne în proprietatea FCR. Acest contract nu implică un transfer de copyright sau de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

4.3. Să pună la dispoziţia FCR in maxim 30 de zile de la semnare/acceptare a contractului/notei de comandă toate informaţiile, textele, materialele grafice privitoare la conţinutul anunţului publicitar şi/sau bannerelor.

4.4. Să comunice în scris departamentului facturare FCR neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării plăţii, pentru a primi o copie certificată.

4.5. Să precizeze în documentele de plată numărul contractului (contractelor) pentru identificare.

4.6. Să notifice, după inceperea contractului, doar în scris (fax, poştă, registratură) la sediul central al FCR, solicitarea de modificare a contractului şi/sau anexelor, în ceea ce priveşte imaginile, textul, descrierea firmei, orele de program, modalităţile de plată şi domeniul de activitate.

4.7. Modificarea contractului şi a anexelor se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi.

4.8. În cazul încheierii contractului printr-o agenţie de publicitate, descrierea publicităţii şi grafica poate fi transmis prin intermediul agenţiei de publicitate.

Art.5. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Clientul poate comanda orice tip de publicitate online, conţinut online, produsele sau bannerele prezentate de reprezentanţii FCR.

5.1. Contravaloarea produselor FCR se plăteşte în avans şi se eşalonează la plată conform termenelor prezentate în contract/nota de comandă.

5.2. TVA-ul va fi plătit de către client, conform dispoziţiilor Codului fiscal român.

5.3. Preţul este achitat în lei într-unul din conturile FCR, deschise la băncile specificate în contract/nota de comandă.

5.4. Plata prestaţiei se va efectua prin una dintre modalităţile următoare: bilet la ordin, cambie, filă CEC, cash prin compania de curierat autorizata de FCR, ordin de plată.

5.5. Plata preţului se va face în maxim 2 rate.

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI, RECEPŢIA ŞI CONFIRMAREA AFIŞĂRII PERMANENTE

6.1.Contractul incepe la data plăţii sumei înscrise pe contract/nota de comandă şi este valabil 6 luni sau un an, în funcţie de opţiuni, de la data publicării (afişării) anunţurilor online comandate.

6.2.

Data publicării (afişării) anunţurilor pe site-urile FCR, va fi notificată de către FCR clientului printr-un e-mail sau fax, în situaţia în care clientul nu are adresă e-mail. Necitirea e-mailului sau corespondenţei de către client, nu întrerupe afişarea sau prestarea serviciului.
Clientul se obligă să confirme publicarea (afişarea) anunţurilor pe site-ul FCR, prin e-mail sau fax, iar în situaţia în care nu are adresă e-mail, în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a)
Părţile, de comun acord, decid că recepţia publicării anunţurilor comandate, pe site-ul FCR, este realizată la data confirmării prevăzute la art. 6.2.b), iar în situaţia în care clientul nu confirmă publicarea (afişarea) în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a), recepţia publicării (afişării) anunţurilor pe site-ul FCR, operează tacit, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la data notificării prevăzute la art.6.2.a)
Clientul, declară că recunoaşte afişarea permanentă a anunţurilor prevăzute în Anexa 1 la contract, pe site-ul FCR, recepţionate în condiţiile art.6.2.c), iar în caz contrar, se obligă să notifice FCR imediat. în lipsa notificării, confirmarea afişării permanente conform clauzelor contractuale, operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, pe toată durata contractului.

Art. 7 . ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul încetează la termen sau cu acordul părţilor.

Art.7.2. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în următoarele situaţii:

în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele convenite, în acest caz, anunţurile online pot fi scoase de pe site;
în cazul în care clientul nu respectă obligaţiile menţionate la Art. 4.3
în cazul în care clientul nu este de acord cu modificările solicitate de FCR în condiţiile Art. 9.
Art.7.3. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără întervenţia instanţelor de judecată cu o notificare prealabilă comunicată cu 15 zile înainte de publicarea anunţurilor online.

Art.7.4. Clientul poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată cu notificarea prestatorului transmisă în termen de cel mult 15 zile de la începerea contractului.

Art .8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1. În cazul în care clientul şi-a achitat obligaţiile contractuale, iar FCR a omis afişarea pe site-urile sale a anunţurilor conţinut, produselor sau bannerelor aferente contractului cu peste 60 de zile, sau anunţurile conţinut şi/sau bannerele sunt afişate cu caracteristici ce se încadrează în alt tip de anunţ conţinut şi/sau banner decât cele specificate în prezentul contract sau în anexele acestuia, clientul poate să solicite în scris să i se ramburseze suma plătită echivalent cu cuantumul, din perioada totală contractuală, atât timp cât anunţurile şi/sau bannerele au fost afişate cu caracteristici ce se încadrau în alt tip de anunţ conţinut sau bannere FCR Media On Line decât cel specificat. Suma rambursată poate să includă, la cererea clientului, şi penalităţi de 0,01%/zi, procent calculat la suma rambursată. Clientul declară ca nu are alte pretenţii, oricare ar fi acestea, şi părţile convin să limiteze răspunderea contractuală pentru orice cauze, la valoarea penalităţilor de întârziere prevăzute mai sus.

8.2.

În cazul neachitării la termen a unei plăţi, fie integrală, fie a unei rate, FCR va cere fără preaviz achitarea integrală a preţului contractului, chiar dacă termenul scadent nu este împlinit, sau va putea pune în aplicare prevederile art. 7.2. a);
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la termen, clientul se obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neachitată la scadenţă;
Pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 4.3., clientul se obligă să plătească penalităţi de 0,01% pe zi din valoarea contractului.
8.3. În cazul anunţurilor online, dacă s-a achitat parţial contractul, FCR va decide în funcţie de suma încasată, data la care va scoate anunţurile de pe site;

8.4. Reducerile acordate se anulează în cazul în care plăţile nu au fost efectuate la datele scadente.

8.5. În cazul în care contractul încetează conform art. 7.4., la cererea clientului, FCR va rambursa sumele încasate, din care se va reţine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe poştale etc.â) cu titlu de penalitate.

8.6. Forţa Majoră şi Cazul Fortuit exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă, în termen de 3 zile de la producerea lor.

Art.9 ALTE CLAUZE

9.1.

FCR îşi rezervă dreptul de a modifica site-ul şi dreptul de a decide ordinea de afişare pe site.
FCR are dreptul, cu notificarea prealabilă a clientului, să modifice formatul grafic şi caracteristicile anunţurilor conţinut, domeniile de activitate şi orice alte caracteristici ale produselor online.
9.2. FCR are dreptul să nu afişeze sau să suspende afişarea anunţurilor conţinut şi/sau bannerelor solicitate de client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.

9.3. Clientul declară că:

Anunţurile comandate, cuvintele sau grafica, respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terţ şi îşi asumă întreaga răspundere pentru forma şi conţinutul acestora, garantându-l pe FCR în acest sens.
Recunoaşte şi respectă calitatea FCR de realizator şi/sau autor al graficii anunţurilor print şi anunţurilor conţinut şi/sau bannerelor afişate, cu toate drepturile legale ce decurg din această calitate, inclusiv utilizarea acesteia în interesul autorului, cu excepţia graficii furnizate de client.
Întelege să nu folosească grafică realizată de FCR în relaţiile cu terţii, fără acordul FCR.
Îşi asumă integral răspunderea pentru materialele şi textele publicate în conţinutul direct editabil din produse, garantând FCR în acest sens.
Este de acord ca datele şi informaţiile din anunţurile conţinut (text şi grafică) precum şi datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate şi făcute publice. Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenţia unui operator.
A fost informat asupra dreptului de acces, intervenţie, opoziţie şi asupra tuturor celorlalte drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor fizice prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, pe care le pot exercita prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul FCR.
9.4. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Relaţii cu Clienţii, telefon 021/ 20.20.900 sau 021-9333.

Art.10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii intervenite între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile convin să fie de competenţa instanţelor judecătoreşti de unde este situat sediul central FCR.

10.2. în drept, contractul se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului Comercial, precum şi cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.

B - Termeni şi condiţii - www.medguru.ro

Politica de confidenţialitate

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, aşa că vom utiliza informaţiile pe care le furnizaţi despre dvs. şi compania dvs., doar pentru a ne ajuta în îmbunătăţirea serviciilor pentru dumneavoastră. Nu vom transfera aceste informaţii unei terţe părţi decât dacă e necesar pentru a răspunde cererii dvs. Vom folosi adresele de e-mail pentru a vă răspunde la e-mailurile care ne sunt trimise. Aceste adrese nu sunt folosite în alt scop şi nu sunt puse la dispoziţia altor părţi.

Link-uri

Site-ul nostru conţine link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri web şi va sfătuim să citiţi declaraţiile de confidenţialitate ale fiecărui site care colectează informaţii personale.

Cookie-uri

Un "cookie" este un identificator alfa-numeric care îl transferăm pe hard-discul dvs. prin intermediul browser-ului de web, atunci când vizitaţi site-ul nostru. Permite sistemului nostru să vă recunoască atunci când ne vizitaţi site-ul din nou şi ne permite sa îmbunătăţim serviciile oferite utilizatorilor noştri. Cookie-urile pot fi de asemenea folosite pentru a compila informaţii agregate despre zonele noastre de site-uri web care sunt cel mai frecvent vizitate. Aceste informaţii de trafic vor fi utilizate pentru a spori conţinutul website-ului şi pentru facilita utilizarea lui. Nu vom urmări la ce pagini v-aţi uitat în timp ce vizitaţi site-ul nostru. Dacă doriţi să respingeţi cookie-ul, vă puteţi configura browser-ul pentru a face acest lucru.

Protecţia conţinutului şi datelor cu caracter personal

FCR Media On Line este liderul pe piaţa ghidurilor clasificate în România, furnizând un director de afaceri cu clasificări intuitive, ce acoperă o mare gamă de produse şi servicii.

FCR asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale utilizatorului şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori unor terţi.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către FCR Media On Line în temeiul legii, cu bună credinţă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii FCR, respectiv prestarea serviciilor FCR Media On Line.
Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de:
dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de FCR Media On Line), dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat), dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, că datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare), dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat

FCR respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Ordonanţa nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Utilizatorul are următoarele drepturi:
-dreptul de a cere FCR să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
-dreptul de a cere FCR să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
-dreptul de a cere FCR să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
-dreptul de a cere FCR Media On Line să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail sau în scris către FCR Media On Line.

În situaţia în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la site va fi automat restricţionat, deoarece nu poate funcţiona fară prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul secţiunii www.medguru.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.
FCR ia în serios obligaţiile sale în conformitate cu legislaţia de protecţie a datelor. E posibil să folosim datele dumneavoastră pentru activităţile de marketing şi pentru a vă contacta în legătură cu produse sau servicii care credem că vă pot interesa.

Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că FCR are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la utilizatori, rezultate în urma folosirii serviciului de către utilizator, într-o baza de date computerizată în urmatoarele scopuri:

- pentru utilizarea acestor date de către FCR în scopuri de vânzări şi marketing;
- în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor.

Scopurile în care FCR poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le pot fi oferite sunt exclusiv în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor FCR Media On Line, cum ar fi:

- procesarea comenzilor sau cererilor dvs;
- oferirea de produse şi/sau servicii către dvs;
- facturare (in cazul în care nu beneficiaţi de servicii preplătite);
- soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către tine;
- realizarea studiilor de piaţă şi de produs şi marketingul produselor şi al serviciilor FCR ;
- contactarea dvs. (inclusiv prin poştă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu oferte de produse şi servicii ale FCR sau în legătură cu produse şi servicii ale unor terţe părţi atent selecţionate, care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. (în afara de cazul în care aţi făcut o cerere scrisă să nu fiţi contactat în acest sens);
- înregistrarea informaţiilor dvs. în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor şi a altor beneficii, precum şi pentru satisfacerea altor cereri sau cerinţe pe care le aveţi în legătură cu programele de recompensare a clienţilor şi alte programe similare.

Aveţi dreptul de acces la datele dvs. personale deţinute de noi şi de a se corecta orice informaţii incorecte care le deţinem despre dumneavoastră. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie afişate în oricare sau toate produsele FCR Media On Line, sau, dacă nu doriţi ca datele dumneavoastra să fie utilizate în scopuri de marketing sau, alternativ, dacă există orice problemă cu privire la datele dumneavoastră care sunt adunate, stocate despre care v-ar plăcea să discutăm, vă rugăm să ne contactaţi pe info@medguru.ro